วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

สันทราย

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 

 

วัดดอยแท่นพระผาหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (รอยพระพุทธบาท, แท่นประทับเสวยภัตตกิจ)

 

เดิมจารึกนี้อยู่ที่อารามพระวิหารแท่นพระคีรี ซึ่งปัจจุบันคือ วัดดอยแท่นพระ แต่ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดข้าวแท่นหลวง ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้มีการนำกลับมาไว้ที่วัดดอยแท่นพระดังเดิมจนถึงปัจจุบัน ชาวล้านนามีความเชื่อว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่ ทรงพยากรณ์และประทับรอยพระบาทตามสถานที่ต่างๆ ในเวลาต่อมาสถานที่เหล่านั้นหลายแห่งได้กลายมาเป็นวัดเล็กๆ อย่างไรก็ตาม วัดเหล่านี้ก็ไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอและมักจะถูกทอดทิ้งให้เป็นวัดร้างเป็นระยะๆ ทั้งนี้เพราะวัดดังกล่าวอยู่ห่างจากชุมชน หนึ่งในบรรดาวัดเหล่านั้น คือ วัดดอยแท่นพระ ตั้งอยู่ในป่าบนดอย ห่างจากเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ราว ๒๐ กม. จากตำนานท้องถิ่นกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่แห่งนี้ก่อนจะเสด็จปรินิพพาน ๕ ปี พระองค์ได้ประทับบนก้อนหินขนาดใหญ่ ฉันภัตตาหารและสนทนาธรรมกับฤาษีซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำใต้ก้อนหินนั้น พระองค์ทรงทำนายว่า พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในเชียงใหม่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาประทับบนหินก้อนนี้ จากนั้นพระองค์ได้ประทับรอยพระบาทบนก้อนหินแล้วเสด็จจากไป ตอนท้ายของตำนานกล่าวว่า ในสมัยพญากือนา มีหมูป่าตัวหนึ่งได้มาพลิกก้อนหินที่พระพุทธเจ้าเคยประทับนั้น เนื่องจากนายพรานได้ใช้ก้อนหินดังกล่าวเป็นที่ชำแหละสัตว์ พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบและได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง ทรงพบว่ามีพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับก้อนหินนั้น โดยผินพระพักตร์ไปทางก้อนหิน พญากือนาจึงทรงสร้างวิหารครอบพระพุทธรูปโดยมีประตูทางเข้าอยู่ด้านหลังพระพุทธรูป ทั้งนี้เพราะไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอระหว่างองค์พระกับก้อนหินนั่นเอง ดังนั้นเวลาใครจะเข้าไปในวิหาร ก็จะเห็นด้านหลังขององค์พระไม่ใช่ด้านหน้า ในจารึกนี้กล่าวว่า พ.ศ. ๒๓๕๗ พระเจ้ากาวิละได้บูรณะวัดดอยแท่นพระ ร่วมกับพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่ของเชียงใหม่ ข้าราชบริพารและประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพระสงฆ์จากเชียงใหม่ และคนในท้องถิ่น

การเดินทางไปวัดดอยแท่นพระผาหลวง วัดนี้ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากถนนเชียงใหม่-พร้าว ทางเข้าหน้าตลาดแม่โจ้ หรือประมงน้ำจืดและห่างจากหมู่บ้านโปงประมาณ ๕ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเขาไม่สูงนัก และเป็นวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีความวิเวกสันโดษเหมาะแก่การปลูกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

 

ป่าอนุรักษ์บ้านโปง 

ป่าอนุรักษ์บ้านโปงเป็นป่าที่มีความเป็นมาโดยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้( 2535 )ได้ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการศึกษาและพัฒนาป่าไม้บ้านโปง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผืนป่าแห่งนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทรายท้องที่ตำบลหนองหาร และตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 3,686 ไร่ ชาวบ้านบ้านโปงจึงเรียกกันติดปากว่าป่าอนุรักษ์บ้านโปง

ความสำคัญของป่ามีสภาพเป็นป่าเต็งรัง มีความหลากหลายทางชีวภาพ ( Biodiversity ) อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ มีสัตว์ปีก นก แมลง และผีเสื้อ ที่สวยงาม โดยใช้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถานที่วิจัยป่าในด้านต่างๆ

ส่วนชาวบ้านบ้านโปงใช้ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารจากป่า เช่น เห็ด พืชป่าที่กินได้ การอนุรักษ์ป่าร่วมกันโดยใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติที่มีอยู่ อันจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลในท้องถิ่นและบุคคลทั่วไปอย่างยั่งยืน

 

กิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

1. เดินเท้า ขี่จักรยานศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติ

2. แปลงสาธิตไม้ตัดดอกเมืองหนาว

3. ตั้งเต็นท์พักแรม (Comping), โฮมสเตย์

4. ดูนกในป่าอนุรักษ์

5. ศึกษาสวนป่าสมุนไพร

6. นวดแผนโบราณวัดวิเวกวนาราม

7. ฟาร์มเพาะเห็ด

8. ดูดาวศึกษาดาราศาสตร์

9. นั่งรถไฟล้อยางชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน

10. ศูนย์สาธิตไบโอดีเซล

11. การเลี้ยงกวางเขาอ่อน

12. การเพาะเลี้ยงวัวพันธุ์บรามัน

13. กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์และประชาสัมพันธ์ นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ โทร. 08 1882 9522, 08 1961 5960, 08 1024 0571

ชมรมท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศบ้านโปง นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ โทร. 08 1882 9522, 08 1961 5960 , 08 1024 0571

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ โทร. 0 5329 3003,6 โทรสาร 0 5329 3006 , 08 7180 5506


 

 

อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ที่ตั้งโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ตั้งอยู่ที่บ้านปง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสวยสดงดงามอยู่ทามกลางภูเขา โอบล้อมด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ ได้สร้างขึ้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยเป็นน้ำต้นทุนในการจัดทำระบบประปาภูเขา และประปาผิวดิน สามารถทำการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี ซึ่งจะช่วยให้คนในชุมชนบ้านโปงและชุมชนใกล้เคียง ดังกล่าวมีรายได้ดีขึ้น พอเลี้ยงครอบครัวได้ นอกจากนั้นควรต่อท่อส่งน้ำจากอ่างเพื่อนำน้ำไปส่งให้กับพื้นที่ลูกเนินท้ายอ่าง สำหรับสนับสนุนโครงการปลูกไม้ฟืน และไม้ผล ของสถาบันเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่โจ้ พื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ และควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซับ บริเวณชายเนินเป็นแห่งๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ในดินสนับสนุนการปลูกไม้ฟืนและไม้ผลบนพื้นที่ลูกเนินนี้ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อไป

การเดินทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้  ใช้เส้นทางหลังมหาวิทยาลับแม่โจ้ เชียงใหม่ ไปทางชุมชนบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จะอยู่ก่อนถึงวัดดอยแท่นพระผาหลวง


 

สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย

 

ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆสามารถชมวิวทิวทัศน์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ดูดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในยามเย็น นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ และคู่รักก็มักจะมาถ่าย Pre Wedding ในฤดูหนาวทางสำนักฟาร์มก็จะมีการปลูกไม้ดอกมีสีสันสวยงาม 

การเดินทาง เลี้ยวเข้าทางหน้าตลาดแม่โจ้ ถนนข้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปทางชุมชนบ้านโปง ต.ป่าไผ่ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเลี้ยวขวา วัดดอยแท่นพระผาหลวงและอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จะเลี้ยวซ้าย

ติดต่อ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทร . 0 5387 3071-3 e-Mail : cowboyfarm.mju@gmail.com 


 

พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 

ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านร้องเม็ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัดร้องเม็งได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวล้านนา โดยได้รวบรวมสิ่งต่าง ๆ บ่งบอกถึงความเป็นมาของเรื่องราวในอดีต อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของศิลปะ โบราณวัตถุ ได้เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมโดยไม่คิดค่าเข้าชมใด ๆ 

พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง เปิดให้ชม และศึกษาทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.30 น.

การเดินทาง ทางเข้าวัดร้องเม็ง จากสี่แยกศาลเด็ก ไปตามถนน เชียงใหม่-เชียงราย กม.ที่ ๙ เลยตลาดบ่อหินไป ๔๐๐ เมตร เลี้ยวซ้าย เข้าซอยบ้านพยากน้อย ผ่านถนน รพช.ของหมู่บ้านเข้าไปประมาณ ๔ กม. จะถึงหมู่บ้านร้องเม็ง และพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง

 

ประเพณี ยี่เป็งสันทราย ถวายพุทธบูชา 

 

งานยี่เป็งสันทรายถวายเป็นพุทธบูชา เป็นงานปล่อยโคม 1000 ดวง ที่จัดขึ้นทุกปี ในช่วงลอยกระทงจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของไทย …นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 เป็นต้นมา ธุดงคสถานล้านนา จ.เชียงใหม่ (มูลนิธิธรรมกาย) พร้อมด้วยอำเภอสันทราย และสถาบันการศึกษา, วัด และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ได้ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา และประกอบพิธีจุดประทีป และโคมลอย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า…ประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา นับเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่ยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณกาล วิถีชีวิตของชาวล้านนานั้น เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามอ่อนช้อย และเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็น ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งความงามทั้งหมดนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา เป็นเวลายาวนานกว่า 700 ปี

สถานที่  ธุดงคสถานล้านนา หลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   

การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่ พอผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมีทางยูเทิร์น ใต้สะพานลอย แล้วมีป้ายบอกให้เลี้ยวเข้าซอย ไป ธุดงคสถานล้านนา

 

 

 1. แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสันทราย

  www.sri.cmu.ac.th/~localdevelop/index.php?... - แคช
  แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในอำเภอสันทราย มีดังนี้. 1. วัดร้องเม็ง ... เจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ...
 2.  

  อำเภอสันทราย ธนาคารในอำเภอสันทราย แผนที่สันทราย - เที่ยวสะใจ

  www.hotsia.com/tumbon/ap5014.shtml - แคช
  หนองหาร .สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 เบอร์โทรศัพท์: (053)498998, 498996 .... สันทราย ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดสันทราย โรงเรียนสันทราย ร้านอาหาร แผนที่ ...
 3.  

  อำเภอสันทราย - วิกิพีเดีย

  th.wikipedia.org/wiki/อำเภอสันทราย - แคช
  แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอสันทราย. เกษตรดี สตรีสวย รวย ... อำเภอสันทราย เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ ที่มีความเจริญโตอย่างรวดเร็ว ... อำเภอสันทราย ถูกกำหนดบทบาทให้เป็นอำเภอที่รองรับในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ...
 4.  
  สันป่าเปา

  สวนทวีชล

 5.  

  อยากได้แผนที่ อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ ใครพอจะมีบ้างค๊ะ - สอบถามข้อมูล ...

  www.cm108.com/bbb/index.php?/topic/43487-iaoaaeeazoe... - แคช
  6 โพสต์ - 3 ผู้เขียน - 8 มิ.ย. 2011
  อยากได้แผนที่ อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ ใครพอจะมีบ้างค๊ะ - posted in สอบถามข้อมูล "สถานที่" ในเชียงใหม่ (กรุณาอย่าโฆษณาทุกชนิด ): ใครพอจะมีแผนที่่ ...
 6.  

  สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสันทราย - จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

  chiangmaiprovince.com/prefecture/san-sai/san-sai-attractions/ - แคช
  เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์รวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ... 2 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ชาวล้านนา ...
 7.  

  แผนที่เชียงใหม่ - NovaBizz

  www.novabizz.com/Map/2.htm - แคช
  แผนที่เชียงใหม่; General Information; การเดินทาง; งานประเพณี; สถานที่ท่องเที่ยว ... อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเชียงดาว อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย ...
 8. รูปภาพสำหรับ แผนที่ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสันทราย เชียงใหม่

   - รายงานรูปภาพ