วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

Download สถิตินักท่องเที่ยว
24 สิงหาคม 2559 BY iyara
View 30883
ดาวโหลดสถิตินักท่องเที่ยว

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  จัดให้ผู้ที่สนใจและต้องการข้อมูลทางสถิติสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อนำไปบูรณาการร่วมกัน ให้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่

     สำหรับท่านที่สนใจต้องการสถิตินักท่องเที่ยว  ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ใคร่ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูล  "ตามเอกสารดาวโหลดข้อที่ 1"  และจัดส่งมาทาง Email  "  stat_cm@hotmail.com   "  เพื่อจะได้เก็บเป็นหลักฐานทางสถิติในการให้บริการดาวโหลดข้อมูลสถิติ  จึงขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยคะ  ข้อมูลสถิติสามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว อีกแหล่งหนึ่ง ตามลิ้งนี้ คะ  http://www.tourism.go.th/home/listcontent/11/221/276

 

             1. แบบฟอร์มขอข้อมูลสถิติ   ----> ดาวโหลดแล้วกรอกข้อมูลแล้วส่ง Email ด้วยคะ  stat_cm@hotmail.com 

             2. สรุปข้อมูล จำนวนนักท่องเที่ยว รายได้ จำนวนโรงแรมและห้องพัก NORTH 2013

             3. สรุปข้อมูลเปรียบเที่ยบจำนวนนักท่องเที่ยวแยกสัญชาติ 2003-2013

             4. สรุปข้อมูลเปรียบเทียบสถิติและรายได้ จังหวัดเชียงใหม่ 2003-2013

             5. สรุปข้อมูลเปรียบเทียบสถิติและรายได้ แยกไตรมาส เชียงใหม่ 2013

             6. สรุปข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ North 2013

             7. ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวและสัญชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 2014

             8. ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ แยกไตรมาส Q1-Q4  2015

             9. ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวและสัญชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 2015

 

 

.