วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแบบยั่งยื่น
16 กุมภาพันธ์ 2560 BY ไอยรา
View 387
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแบบยั่งยื่น

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแบบยั่งยื่น ณ เขตเศษฐกิจพิเศษบ้านต้นผึ้งแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว