วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

เจ้าหน้าที่จ้างเหมา

 


นางสาวพรทิพย์  แสงขันธุ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาววิไล  แก้วมา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวณัฐธิดา  กระจ่างรัตน์

เจ้าหน้าที่สถิติ

นางสาวอุไรวรรณ ยาวิลาศ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

นางสาวอิสยาภรณ์ เชื้อตรง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

นางสาวทิวาพร  ปภพธนานนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิรชา  ชูสมุทร

เจ้าหน้าที่โครงการ

 

นางสาวอำไพพรรณ ชัยบุญเรือง

เจ้าหน้าที่โครงการ