วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

 นนายวรวิทย์  ยุทธภิญโญ

พนักงานขับรถยนต์

 

นายทวีป   สืบสงัด

ช่างไม้

นายศักรินทร์  อินต๊ะแสน

พนักงานขับรถยนต์

นางแสงหล้า  วิชัยคำ

พนักงานธุรการ

 

นายนันทพล  ชาวเชื้อ

พนักงานธุรการ

 

นายไชยวัฒน์  ไชยมงคล

พนักงานบริการเอกสาร

 

นายสนิท   ใหม่จันทร์แดง

ช่างปูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุวสินี  บัวสาย

พนักงานราชการ