วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข้าราชการ

ข้าราชการ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวชวนพิศ  เมืองวงค์

เจ้าพนักธุรการ ชำนาญงาน

 

นายจักรพงษ์  สิทธิหล่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

 

 

       

 

นางสาวภาวิไล   ชลามาตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

 

นายทวีวิทย์   รัตนวิจิตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ