วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

บุคลากร ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

 

 

  

นางสาวณัฐชา  เฉิดพงษ์ตระกูล

หัวหน้าศูนย์แก้ไขปัญหาฯ

 

 

 

นางสาววิริยา  วชิรานุวัฒน์

เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

 

นายธีร์   เรือนน้อย

เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

 

นางสาวจารุวรรณ ชัยมณี

เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

       

นายก่อพงษ์  ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

 

นางสาววัชราพร  สุทธิสมบัติ

เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

 

นางสาวศรุติกานต์  เที่ยนไชย

เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

 

 

 

นางสาวกชกร  นะวรรณ

เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

 

นางสาวสิรินทิพย์   วรรณะ 

เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

 

นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีวิชัย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

 

 

นางสาวสกาวเดือน  เตจ๊ะคง 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ