วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ผู้บริหาร

 

ผู้บริหาร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

 

นายสุธน   วิชัยรัตน์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

 

   

นายจิรวัฒน์  วิศิษฐ์ผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางวรรณา  ผุสดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ